top of page

ספרטור DISC STACK 

Picture15.jpg
Picture10.jpg

צנטריפוגת שיקוע (סדימנטציה) חצי רציפה בעלת תוף ודיסקים המסתובבים על ציר אנכי. הדיסקים מאיצים את מהירות השיקוע ומסייעים בשיקוע מרחפים, שלבי התהליך כוללים: הזנה, שיקוע, פריקה רציפה של הפאזות הנוזליות (יכולות להיות 2 פאזות נוזליות) ופריקה חצי רציפה של המוצקים. התוף בנוי מ 2 חלקים שנפתחים לשבריר שנייה בזמן פריקת המוצקים, המוצקים שוקעים על דופן התוף ונדחפים החוצה לפריקה ע"י כוחות ה G, בזמן פתיחת התוף, הנוזל/נוזלים נפרקים באופן רציף מפתחי יציאת הנוזלים אם בעזרת משאבה מובנית ואם ע"י כוחות ה G. זמן השהייה נע עפ"ר בעשרות שניות בודדות. כוחות ה G נעים בין 6,000 ל 1,2000. ריכוז מוצקים בהזנה – עד 3%.
איכות השיקוע והסחיטה מושפעת ממספר גורמים והעיקרי שבהם הוא ההבדל במשקל הסגולי של המוצק והנוזל, ככל שההבדל קטן יותר כך יהיה קשה יותר לבצע הפרדה. גודל המוצקים יכול להיות מיקרונים בודדים בתנאי שהם לא מרחפים. לא ניתן לבצע סינון או שטיפות תהליכיות יעילות בצנטרפוגה זו.
יש לציין שעפ"ר המוצר יהיה הנוזל בצנטרפוגות אלה.

הצנטרפוגות יכולות להפריד 2 פאזות, כלומר מוצק/נוזל או 3 פאזות כלומר מוצק/נוזל/נוזל.

שיטות מעבדתיות המהוות אינדיקציה לביצועי הצנטרפוגה: צנטרפוגת מבחנות.

חברת Andritz Separation  אותה אנו מייצגים, מובילה בעולם צנטרפוגות ספרטור לאפליקציות תעשיתיות.

Picture13.jpg
Picture14.jpg
דיקנטר: Services
bottom of page